หลักพื้นฐานการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่พึงกระทำผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม โดยควรดูแลตนเองตามระดับความสามารถของสุขภาพร่างกายในขณะนั้น การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สามารถทำได้ดังนี้

1. ผู้สูงอายุควรต้องเข้าใจ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้สูงอายุยังควรต้องรับฟังข่าวสารและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับวัย และพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

2. การเข้าใจทั้งเขาและเรา การยอมรับและการเรียนรู้ จะนำมาซึ่งอารมณ์ที่แจ่มใส การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นำไปสู่การเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์จิตใจ ช่วยผ่อนคลายปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ควรต้องตระหนักเสมอว่า ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและของสังคม

3. ผู้สูงอายุควรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน การควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆ ของตนเอง การลดอุบัติเหตุของตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้าน การช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่หรือสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบๆ บ้านรวมทั้งของชุมชน สังคม และพยายามดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

4. ควรมีความเข้าใจและยอมรับว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง ปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ และตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครอบครัว พยายามปฏิบัติตนเพื่อสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยและเพื่อไม่เป็นภาระต่อครอบครัว

5. การดูแลตนเองได้และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นจนเกินไป จะช่วยเพิ่มความเคารพนับถือตนเอง และลดอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

6. ผู้สูงอายุควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและดำรงคุณค่านั้นไว้เสมอเช่น การเป็นสายใยของครอบครัว เป็นผู้ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้การอบรมสั่งสอน การเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัว และการช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตทั้งของตนเองและของครอบครัว

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่ทรงคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณควรหมั่นดูแลตนเองอย่างดี และใช้ช่วงวัยอันทรงคุณค่านี้ ทำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างดีที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง

4 วิธี พัฒนาสมองให้กับผู้สูงอายุ

ในวัยสูงอายุ เรามักพบว่า ผู้สูงอายุมีอาการหลงๆ ลืมๆ อยู่บ่อยครั้ง และมีแนวโน้มว่าจะ

นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ แม้จะมีสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยลงเป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมต่างๆ แต่ก็ใช่ว่า ผู้สูงอายุจ

เมื่ออายุมากขึ้น ระบบร่างกายจะเป็นเช่นใดบ้าง

ผู้สูงอายุหลายท่าน หรือวัยกลางคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงสูงอายุ

5 ปัจจัยเสี่ยง ต่อการเป็นโรคหัวใจ

ผู้สูงอายุจำนวนมาก เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ มักพบว่าตนเองมีโรคประจำตัวต่างๆ มาด้

ความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และการเตรียมพร้อมในแต่ละช่วงของวัยสูงอายุ

ในแต่ละช่วงอายุของคนเรา ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ แม้จะดูว่าภายนอกไม่ค่อยเปล

ข้อควรคำนึงในการดูแลผู้สูงอายุในหน้าร้อน

ในหน้าร้อน ช่างเป็นฤดูที่สร้างความร้อน ระอุ เหงื่อไหล ไคลท่วมให้กับท