หลักพื้นฐานการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่พึงกระทำผู้สูงอายุนอกจากมีความต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมแล้ว ผู้สูงอายุเองควรรู้จักดูแลตนเองด้วย เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเพื่อแบ่งเบาภาระของสังคม โดยควรดูแลตนเองตามระดับความสามารถของสุขภาพร่างกายในขณะนั้น การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ สามารถทำได้ดังนี้

1. ผู้สูงอายุควรต้องเข้าใจ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ผู้สูงอายุยังควรต้องรับฟังข่าวสารและเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับวัย และพยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

2. การเข้าใจทั้งเขาและเรา การยอมรับและการเรียนรู้ จะนำมาซึ่งอารมณ์ที่แจ่มใส การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี นำไปสู่การเป็นที่เคารพนับถือ เป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์จิตใจ ช่วยผ่อนคลายปัญหาทั้งด้านร่างกายและจิตใจทั้งของตนเอง ครอบครัว และสังคมได้ ควรต้องตระหนักเสมอว่า ถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและของสังคม

3. ผู้สูงอายุควรมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหาร การเคลื่อนไหวร่างกาย การออกกำลังกาย การรักษาสุขอนามัยพื้นฐาน การควบคุมโรคเรื้อรังต่างๆ ของตนเอง การลดอุบัติเหตุของตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้าน การช่วยเสริมสร้างความน่าอยู่หรือสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบๆ บ้านรวมทั้งของชุมชน สังคม และพยายามดูแลสุขภาพจิตของตนเอง

4. ควรมีความเข้าใจและยอมรับว่าตนเองสามารถทำอะไรได้บ้าง ปฏิบัติตามแพทย์/พยาบาลแนะนำ และตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากครอบครัว พยายามปฏิบัติตนเพื่อสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัยและเพื่อไม่เป็นภาระต่อครอบครัว

5. การดูแลตนเองได้และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นจนเกินไป จะช่วยเพิ่มความเคารพนับถือตนเอง และลดอาการซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

6. ผู้สูงอายุควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและดำรงคุณค่านั้นไว้เสมอเช่น การเป็นสายใยของครอบครัว เป็นผู้ที่มีวัยวุฒิ คุณวุฒิ ที่สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำ ให้การอบรมสั่งสอน การเป็นที่พึ่งพิงทางอารมณ์ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัว และการช่วยคลี่คลายปัญหาชีวิตทั้งของตนเองและของครอบครัว

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่ทรงคุณค่า และมีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น คุณควรหมั่นดูแลตนเองอย่างดี และใช้ช่วงวัยอันทรงคุณค่านี้ ทำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคมอย่างดีที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรระวัง 5 อย่างในผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ในวัยสูงอายุ แม้ว่าสุขภาพร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ แต่ผู้สูงอายุทุกท่าน ก็ยังปรา

การเตรียมพร้อมด้านจิตใจ เพื่อช่วงสูงวัยที่มีคุณภาพ

“จิตใจ” เป็นสิ่งสำคัญมากๆ สำหรับร่างกาย เพราะหากมีจิตใจที่เข้มแข

การทำงานของระบบการหายใจ ในช่วงวัยของผู้สูงอายุ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงวัยสูงอายุ เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ และหมั่นจดบันทึ

วัยชรา นำพาอะไรมาสู่คุณบ้าง

เมื่อคุณส่องกระจกดูและเริ่มพบริ้วรอยแห่งวัย คุณคงน

อาการผิดปกติของผู้สูงอายุ ที่คุณควรใส่ใจ

ผู้สูงอายุ เป็นช่วงวัยที่มีหลากหลายอารมณ์ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน สภาพร

สถานที่รวมตัวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของผู้สูงอายุ

แม้จะอยู่ในวัยสูงอายุ แต่ก็ไม่จำเป็นที่คุณต้องอยู่แต่กับบ้านเพื่อเลี้ยงหลาน หรือ